POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych przez nasz portal było dostosowane do wymogów prawa, tak aby zagwarantować Ci najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych i poinformować Cię o przetwarzaniu danych osobowych, dostępie do nich i innych uprawnieniach, które gwarantuje Ci rozporządzenie. Jako administrator Twoich danych osobowych działamy w oparciu o najwyższe standardy przetwarzania danych.

O wszystkich zmianach dotyczących naszych usług i dokumentacji, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na Ciebie i Twoje dane, będziemy informować Cię na bieżąco.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Drive1 MED POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy ul. Ostrobramska 101, NIP 113-291-44-18, REGON 365008562.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z nami pod adresem email: prywatność@smartfonik.com

Cele i podstawy przetwarzania:

Podstawami i celami przetwarzania Twoich danych osobowych są:

 • W zakresie, w którym przetwarzane są dane zawarte w niezbędnych plikach cookies – uzasadniony interes administratora związany z zapewnieniem funkcjonowania strony internetowej, zgodnie z art. 6 ust.1 lit f RODO
 • W zakresie, w którym przetwarzane są dane zawarte w opcjonalnych plikach cookies - udzielona na przetwarzanie takich danych zgoda osoby której one dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO
 • W zakresie, w którym przetwarzane są dane na założonym koncie użytkownika – dla zapewnienia funkcjonalności takiego konta udzielona na przetwarzanie takich danych zgoda osoby której one dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO
 • W celu zapewnienia funkcjonowania newslettera. W tym zakresie podstawą jest udzielona zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO
 • W celu odpowiedzi na ewentualne zapytania dotyczące naszych produktów. W tym zakresie podstawą jest uzasadniony interes administratora – związany z odpowiedzią na pytania użytkowników, zgodnie z art. 6 ust 1 lit f) RODO
 • W zakresie, w którym przetwarzane są dane związane ze złożonymi zamówieniami – niezbędność danych na potrzeby wykonania umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO
 • W zakresie, w którym przetwarzane są dane o dokonanych już transakcjach – w celu zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami. Podstawą prawną jest tutaj uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

Okres przechowywania danych:

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z następującymi terminami:

 • W przypadku danych dotyczących konta – do momentu wycofania Twojej zgody na ich przetwarzanie i likwidacji założonego przez Ciebie konta w systemie https://smartfonik.com
 • W przypadku newslettera – do czasu wycofania zgody na jego otrzymywanie
 • W przypadku formularza kontaktowego – do czasu udzielenia odpowiedzi na pytanie i potem przez okres niezbędny do zakończenia korespondencji i przez 1 miesiac od ostatniego kontaktu;
 • W przypadku danych dotyczących transakcji – do czasu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy;
 • W przypadku cookies, w zależności od rodzaju cookies:
  • dla niezbędnych cookies– w zależności od ich charakterystyki, do 12 miesięcy
  • dla opcjonalnych cookies – do momenty wycofania zgody

Odbiorcy danych:

Twoje dane osobowe w trakcie ich przetwarzania będą ujawniane następującym podmiotom:

 • Naszych podwykonawcom, którzy wspierają nas w operacjach prowadzonych na stronie
 • Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Wyjątkiem jest tutaj przekazywanie danych do Google Analytics w zakresie, w którym mogą być one przetwarzane na serwerach położonych w USA. Podstawą dla takiego przekazywania jest zawarta z Google Analytics umowa, zawierająca standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej oraz dodatkowe wdrożone przez Google Analytics rozwiązania.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Zapewniamy, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez nas przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, to jest:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – w przypadku, gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z naszego prawnie uzasadnionego interesu, o którym mowa w pkt. II powyżej.

Jeżeli chcesz skorzystać z tych uprawnień napisz do nas na adres e-mail: prywatnosc@smartfonik.com

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliłeś/udzieliłaś nam zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Cofnięcie zgody można dokonać poprzez usunięcie konta użytkownika bądź poprzez zmianę ustawień cookie.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Informacja o dobrowolności:

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Bez Twojej zgody nie będziemy jednak mogli informować Cię o nadchodzących wydarzeniach i promocjach.

Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji:

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Ciebie.

Korzystanie z Fanpage na platformie Facebook

 1. W zakresie, w jakim funkcjonuje na stronie wtyczka portalu Facebook, strona współadministruje danymi z Facebook Ireland ltd. jeżeli chodzi o dane osób korzystających z takiej wtyczki. W tym przypadku podstawą jest uzasadniony interes administratora związany z gromadzeniem danych
 2. Dane osobowe użytkowników korzystających ze profilu Administratora na Facebook są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na prywatne wiadomości skierowane do Administratora, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami, udostępniania postów Administratora osobom obserwującym Fanpage, w celach marketingowych polegających na informowaniu o produktach i usługach przez Administratora oraz w celach statystycznych, polegających na korzystaniu z przedstawionych przez Facebook Ireland Ltd. danych statystycznych o wyświetleniach postów, ich zasięgu, liczbie interakcji i danych demograficznych obserwujących Użytkowników.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Z uwagi na stosowane przez Facebook Ireland Ltd zasady funkcjonowania serwisu www.facebook.com wysłanie wiadomości lub skomentowanie postu oznacza automatyczne przekazanie imienia, nazwiska i zdjęcia w tym serwisie do Administratora.
 4. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest w celu realizowanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie interakcji z Użytkownikami, odpowiedzi na wiadomości i komentarze, dostarczania postów, oraz analizy danych statystycznych związanych z Fanpage.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników serwisu www.facebook.com znaleźć można pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation. Użytkownik w każdym momencie może usunąć komentarze pod postami Administratora danych, przestać obserwować Fanpage lub usunąć konto w serwisie Facebook.

Platforma Instagram

 1. W zakresie, w jakim funkcjonuje na stronie wtyczka portalu Instagram, strona współadministruje danymi z Facebook Ireland ltd. jeżeli chodzi o dane osób korzystających z takiej wtyczki. W tym przypadku podstawą jest uzasadniony interes administratora związany z gromadzeniem danych
 2. Dane osobowe użytkowników korzystających z profilu Administratora na platformie Instagram są przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na prywatne wiadomości skierowane do Administratora, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami, udostępniania postów Administratora osobom obserwującym profil, w celach marketingowych polegających na informowaniu o produktach i usługach przez Administratora oraz w celach statystycznych, polegających na korzystaniu z przedstawionych przez Facebook Ireland Ltd. danych statystycznych o wyświetleniach postów, ich zasięgu, liczbie interakcji i danych demograficznych obserwujących Użytkowników.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Z uwagi na stosowane przez Facebook Ireland Ltd. zasady funkcjonowania platformy Instagram wysłanie wiadomości lub skomentowanie postu oznacza automatyczne przekazanie imienia, nazwiska i zdjęcia w tym serwisie do Administratora.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników profilu Administratora na platformie Instagram odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie interakcji z Użytkownikami, odpowiedzi na wiadomości i komentarze, dostarczania postów, oraz analizy danych statystycznych związanych z profilem.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników profilu Administratora na platformie Instagram można znaleźć można pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875. Użytkownik w każdym momencie może usunąć komentarze pod postami Administratora danych, przestać obserwować profil Administratora na platformie Instagram lub usunąć konto w serwisie Instagram.

Kanał YouTube

 1. W zakresie, w jakim funkcjonuje na stronie wtyczka portalu Instagram, strona współadministruje danymi z Google Ireland Ltd. jeżeli chodzi o dane osób korzystających z takiej wtyczki. W tym przypadku podstawą jest uzasadniony interes administratora związany z gromadzeniem danych
 2. Dane osobowe użytkowników korzystających ze kanału Administratora na portalu YouTube są przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na prywatne wiadomości skierowane do Administratora, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami, udostępniania postów Administratora osobom obserwującym profil, w celach marketingowych polegających na informowaniu o produktach i usługach przez Administratora oraz w celach statystycznych, polegających na korzystaniu z przedstawionych przez Google Irleand Ltd. lub Google LLC, danych statystycznych o wyświetleniach postów, ich zasięgu, liczbie interakcji i danych demograficznych obserwujących użytkowników.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Z uwagi na stosowane przez Google zasady funkcjonowania kanału YouTube wysłanie wiadomości lub skomentowanie postu oznacza automatyczne przekazanie imienia, nazwiska i zdjęcia w tym serwisie do Administratora.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników kanału Youtube Administratora odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest w celu realizowanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie interakcji z Użytkownikami, odpowiedzi na wiadomości i komentarze, dostarczania postów, oraz analizy danych statystycznych związanych z profilem.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników kanału YouTube znaleźć można pod adresem https://policies.google.com/privacy. Użytkownik w każdym momencie może usunąć komentarze pod postami Administratora danych, przestać obserwować profil Administratora na platformie Instagram lub usunąć konto na kanale YouTube.

Portal X (dawniej: Twitter)

 1. W zakresie, w jakim funkcjonuje na stronie wtyczka portalu Twitter, strona współadministruje danymi z Twitter Inc., jeżeli chodzi o dane osób korzystających z takiej wtyczki. W tym przypadku podstawą jest uzasadniony interes administratora związany z gromadzeniem danych
 2. Dane osobowe użytkowników korzystających ze kanału Administratora na portalu Twitter są przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na prywatne wiadomości skierowane do Administratora, prowadzenia dyskusji w ramach komentarzy pod postami, udostępniania postów Administratora osobom obserwującym profil, w celach marketingowych polegających na informowaniu o produktach i usługach przez Administratora oraz w celach statystycznych, polegających na korzystaniu z przedstawionych przez Twitter Inc. oraz Twitter International Company Ltd. danych statystycznych o wyświetleniach postów, ich zasięgu, liczbie interakcji i danych demograficznych obserwujących Użytkowników.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Z uwagi na stosowane przez Twitter zasady funkcjonowania portalu Twitter wysłanie wiadomości lub skomentowanie postu oznacza automatyczne przekazanie imienia, nazwiska i zdjęcia w tym serwisie do Administratora.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników portalu Twitter Administratora odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, to jest w celu realizowanie prawnie uzasadnionych interesów Administratora w zakresie interakcji z Użytkownikami, odpowiedzi na wiadomości i komentarze, dostarczania postów, oraz analizy danych statystycznych związanych z profilem.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników portalu Twitter znaleźć można pod adresem https://twitter.com/en/privacy. Użytkownik w każdym momencie może usunąć komentarze pod postami Administratora danych, przestać obserwować profil Administratora na portalu Twitter lub usunąć konto na portalu Twitter.